Vítejte na webových stránkách obce

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > GDPR

GDPR

 

Ochrana osobních údajů

 

Informace o zpracování osobních údajů

Obec Úsobrno zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“), které nabylo účinnosti dnem 25. 5. 2018. Osobní údaje jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tj. osoby, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat prostřednictvím odkazu na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o umístění, síťový identifikátor, nebo odkazu na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, duševní, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Ke shromažďování osobních údajů dochází při plnění povinností obce v rámci přenesené a samostatné působnosti.

 

Účely zpracování osobních údajů Obec Úsobrno zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:

a) splnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci (čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR);

b) splnění právních povinností, které se na obec Úsobrno vztahují (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);

c) uzavření a následné plnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);

d) ochrana oprávněných zájmů obce Úsobrno (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR);

e) případně pro jiné účely, při nichž jsou osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlas subjektem údajů.

Poskytování osobních údajů obci Úsobrno či Obecnímu úřadu obce Úsobrno se děje ve většině případů na základě zákonných požadavků. Pokud tomu tak není, vyžaduje obec Úsobrno souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Obec Úsobrno zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel, na řádném právním základě a po dobu, která je pro splnění daného účelu nezbytná. Po naplnění účelu zpracování osobních údajů může obec osobní údaje zpracovávat jen, stanoví-li tak právní předpis, zejména zpracování osobních údajů pro účely archivnictví ve veřejném zájmu.

 

Činnosti, kde dochází ke zpracování osobních údajů

Ke zpracování osobních údajů v působnosti obce Úsobrno dochází zejména při:

· vedení správních řízení, šetření podnětů, vyřizování stížností, žádostí, dotazů, vedení personální a mzdové agendy, včetně výběrových řízení, zadávání veřejných zakázek, provádění kontrol, uzavírání smluv.

 

Lhůta, po kterou jsou osobní údaje zpracovávány

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování, stanovenou platným spisovým a skartačním řádem obce, vydaným v souladu s platnými právními předpisy. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány, pokud se nejedná o dokumenty vybrané v souladu s platnými právními předpisy k archivaci.

 

Práva subjektů údajů Subjekty údajů mají právo požadovat za podmínek stanovených čl. 15 až 20 GDPR následující:

a) přístup ke zpracovávaným osobním údajům obcí,

b) opravu zpracovávaných osobních údajů obcí,

c) výmaz zpracovávaných osobních údajů obcí,

d) omezení zpracování zpracovávaných osobních údajů obcí,

e) právo na přenositelnost zpracovávaných osobních údajů obcí.

 

Subjekt údajů má právo za podmínek stanovených čl. 21 GDPR podat proti zpracování svých osobních údajů zpracovávaných obcí Úsobrno námitky.

Výše uvedená práva je subjekt údajů oprávněn uplatnit u obce Úsobrno těmito způsoby:

· v písemné listinné podobě (s úředně ověřeným podpisem žadatele),

· v elektronické formě (e-mail s kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele prostřednictvím elektronické podatelny obce Úsobrno),

· prostřednictvím datové schránky žadatele,

· osobně (žadatel se identifikuje správci předložením dokladu totožnosti).

Pokud je zpracování osobních údajů podmíněno souhlasem, má subjekt údajů právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Obec Úsobrno nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

 

Pověřenec pro zpracování osobních údajů

Pověřenkyní pro ochranu osobních údajů byla ustanovena Ing. Michaela Müllerová, kterou je možné kontaktovat písemně na adrese Šumperská 926, 783 91, Uničov, případně na e-mailu: mmullerova@volny.cz Na pověřenkyni se můžete obrátit v případě, že budete mít jakékoliv dotazy či požadavky ke zpracování a ochraně Vašich osobních údajů.

 

Využívání cookies a ochrana soukromí

Cookies jsou v kontextu webových stránek malé kousky dat, které stránka posílá prohlížeči, aby je uložil na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož webu pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod. Např. služby, vyžadující přihlášení, by bez nich vůbec nemohly fungovat.

Dnes jsou cookies často využívány také pro statistické účely, např. zaznamenání opakovaných přístupů uživatelů a jimi navštívených stránek, případně ve spolupráci s reklamními partnery, k cílenému zaměření reklamy relevantní danému uživateli podle navštěvovaných stránek, nebo k vyhodnocování úspěšnosti kampaní.

Evropská legislativa a Zákon o elektronických komunikacích nám ukládají mj. povinnost informovat návštěvníky našich stránek, jak cookies používáme a dát jim možnost zvolit, v jakém rozsahu je můžeme využívat.

Cookies, využívané na našich webech, můžeme rozdělit do tří kategorií.

 1. Nezbytné
  Jsou to cookies technického charakteru, nutné pro smysluplné fungování webu. Např. i formulář voleb nastavení cookies sám potřebuje cookie, aby si prohlížeč toto nastavení pamatoval a nemusel se dotazovat pořád dokola. Tyto cookies v žádném případě neslouží ke sbírání žádných osobních údajů a jejich zakázání neumožňujeme.
 2. Analytické
  Tyto cookies slouží pro statistické účely, pro měření návštěvnosti našich webů. Pro tyto účely používáme dva systémy: 
 1. Google Analytics – globálně nejrozšířenější systém pro měření návštěvnosti webů.
 2. Matomo – lokální (na našem serveru) instalace populárního statistického systému, určená pouze pro měření našich webů.
 1. Propagační
  Cookies externích systémů pro propagační kampaně, jako jsou Facebook Pixel, Seznam Sklik apod., které sledují chování návštěvníků napříč weby. Využíváme je pouze na některých webech, případně po omezenou dobu.


 

 

 

Czech point

IDS JMK

Creative business

Krizsport

OKOLO MALÉ HANÉ